Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky pre nakupovanie v internetovom obchode www.multicarteam.sk (ďalej iba "e-shop") sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto nákupným poriadkom, občianskym zákonníkom (č.40/1964 Sb. v platnom zmení) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb. v platnom znení).

Ak je kupujúcim podnikateľ (osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami), riadia sa obchodné vzťahy, ktoré neupravuje nákupný poriadok a ktoré sa vzťahujú na podnikateľov, obchodným zákonníkom č. 513/1991 Sb. v platnom znení.

 

NÁKUPNÝ PORIADOK

Ceny a tovar

Prevádzkovateľ e-shopu www.multicarteam.sk (ďalej iba „prevádzkovateľ“) nie je platcom DPH. Všetky ceny uvedené v ponuke e-shopu  sú platné v momente uskutočnenia objednávky.

Objednanie tovaru

Odoslaním objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť jeho objednávky a súhlasí s nákupným poriadkom e-shopu. Po odoslaní objednávky sa zákazníkovi zobrazia informácie o zaradení jeho objednávky do objednávkového systému e-shopu (zákazník má možnosť vytlačiť si svoju objednávku).

Po prijatí Vašej objednávky Vám bude odoslané e-mailom potvrdenie o prijatí objednávky, alebo Vás kontaktujeme telefonicky. Ak sa nezobrazí informácia o odoslaní objednávky alebo neobdržíte kópiu objednávky na Vami zadanú e-mailovu adresu, kontaktujte nás v najbližšej možnej dobe na adrese info@multicarteam.sk. Potvrdenie o prijatí Vašej objednávky má iba informatívny charakter a nie je akceptáciou (prijatím) Vášho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

Samotná kúpna zmluva je potom uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu (zákazníkovi) s týmto jeho návrhom, kedy za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy je považované doručenie potvrdenia predávajúceho kupujúcemu (zákazníkovi) o skutočnosti, že objednaný tovar bol vypravený k expedícií (odoslaný prepravcom, alebo je pripravený v prevádzke e-shopu k vyzdvihnutiu). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

V prípade nejasností má prevádzkovateľ, prípadne jeho zodpovedný zástupca, právo kontaktovať zákazníka prostredníctvom nim udaných kontaktných údajov, z tohto dôvodu je v záujme zákazníka zadávať tieto údaje pravdivo a svedomito.

Spôsoby platieb

Zákazník ma dispozícií nasledujúce typy platieb:

DOBIERKA - platba bude prevedená pri doručení tovaru dopravcom na fakturačnú, resp. dodaciu adresu uvedenú v objednávke.

BANKOVÝ PREVOD -  zákazník bude kontaktovaný a informovaný  o stave objednávky, potom prevedie platbu na účet prevádzkovateľa e-shopu www.multicarteam.sk bankový účet  číslo: 2613892012/1100, vedený v Tatrabanke, a.s., pobočka Senec, variabilný symbol (v.s.) uvádzajte číslo objednávky. Po pripočítaní čiastky na účet prevádzkovateľa bude tovar neodkladne odoslaný na Vami uvedenú adresu (fakturačnú, príp. dodaciu).

PLATBA CEZ TRUST PAY - bezhotovostná platba kartou alebo cez internetbanking.

Dodanie tovaru

Termín dodania tovaru je závislý na druhu objednávaného tovaru. Uvádzané termíny vychádzajú z informácií o skladových zásobách poskytovaných výrobcami a dovozcami tovaru, preto termíny nie sú záväzné, ale skôr predpokladané z predchádzajúcich obchodných prípadov.

Termín dodania Vám zašleme po obdržaní objednávky v potvrdení objednávky, poprípade  na vyžiadanie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, podľa svojich možností, v svojom záujme a predovšetkým s ohľadom na zákazníka, skrátiť dodaciu lehotu na čo možno najkratšiu dobu.

Spôsob doručenia

Tovar bude doručený slovenskou poštou alebo kuriérom na fakturačnú, príp. dodaciu adresu (podľa údajov z objednávky, príp. upresnením zákazníkom pred odoslaním tovaru). Doručenie prebehne cez pracovné dni v dobe obvyklej pracovnej doby prípadne po dohovore aj v iný, pre Vás vhodný čas.

V prípade osobného odberu na adrese sídla e-shopu je možné len po dohode prostredníctvom telefonického hovoru. Platba je možná  prevedením vopred  na bankový účet. Osobný odber bude možný až v momente, kedy bude čiastka pripočítaná na bankový účet e-shopu.

Prevzatie tovaru

Zákazník alebo príjemca tovaru má povinnosť pri prevzatí zásielky skontrolovať, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Ak zistí zjavné vady alebo poškodenie je povinný oznámiť túto skutočnosť bezodkladne prepravcovi, ktorý je povinný spísať zápis o škode.

Záruka a reklamácie

Všetok tovar ponúkaný v e-shope je štandardnej kvality a je na naň poskytovaná plná záruka podľa platných legislatívnych predpisov.

Uplatnenie reklamácie (teda zodpovednosť za vady výrobkov a služieb, vrátane podmienok uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou) je možné previesť na adrese prevádzky prevádzkovateľa e-shopu (doporučujeme si dopredu dohodnúť termín). Reklamáciu je možné zaslať e-mailom na info@multicarteam.sk. Do správy prosím uveďte: číslo predajného dokladu, názov reklamovaného tovaru, popis závady - problému, prípadne vyfotografujte poškodenie, do reklamácie uvádzajte Vaše kontaktné informácie, aby sme sa s Vami mohli spojiť.

Záručná doba na tovar predávaný prostredníctvom e-shopu je minimálne 2 roky. U vybraných výrobkov je poskytovaná nadštandardná záručná doba. Informácia o nadštandardnej ponuke je uvedená na stránke samotného produktu. Uplatnenie reklamácie je podmienené preukázaním nákupu reklamovaného tovaru v e-shopu, dokladom o nákupe je daňový doklad – faktúra (postačí aj kópia).

Zrušenie objednávky zo strany zákazníka

Zrušiť nevyexpedovanú a potvrdenú objednávku je možné zaslaním e-mailu na adresu info@multicarteam.sk  prípadne telefonicky. Vždy je nutné poznať informácie o objednávke, jej číslo a Vaše identifikačné údaje.

V prípade, že platba za tovar už bola prevedená zálohovo a objednávka je zrušená ešte pred expedíciou tovaru, bude záloha prevedená späť na účet zákazníka, odkiaľ platba prešla, a to najneskôr do 30-tich dní odo dňa doručenia zrušenia objednávky spotrebiteľom.

Zrušenie objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu

Dodávateľ nie je povinný akceptovať návrh spotrebiteľa na uzatvorenie zmluvy z nasledujúcich zmluvných dôvodov: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, tovar je dlhodobo nedostupný, cena tovaru sa výrazným spôsobom zmenila alebo bola chybne stanovená. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás informovať emailom alebo telefonicky, prípadne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, apod.). V prípade, že tovar už nemá náhradu, bude objednávka zrušená.

Pokiaľ ste už za tovar zaplatili (bankový prevod) a výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny nižšia ako už zaplatená záloha, budú peniaze prevedené späť na Váš účet v najkratšom možnom termíne (zvyčajne do 3 pracovných dní od pripočítania platby) na náš účet, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa pripočítania platby na náš účet. V prípade, že výsledná hodnota objednávky bude po prevedení zmeny vyššia, bude Vám daný k úhrade rozdiel týchto čiastok k doplateniu.

Možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu

U tovaru nakúpeného prostredníctvom e-shopu má zákazník do 14 dní od doručenia tovaru nárok na jeho vrátenie bez udania dôvodu. Tovar nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený či inak znehodnotený. Tovar musí byť doručený najneskôr do 14 dní od dátumu doručenia zákazníkovi na adresu prevádzkovateľa. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslaná čiastka zodpovedajúca kúpnej cene zaplatenej za tovar na ich uvedený bankový účet, prípadne v hotovosti alebo poštovou poukážkou či inak na základe vzájomnej dohody.

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod www.multicarteam.sk si váži Vašu dôveru a zaväzuje sa, že bude chrániť Vaše osobné údaje, ktoré musia byť uvedené pre realizáciu objednávky. Vaše údaje nebudú v žiadnom prípade poskytnuté tretej osobe. Vaše údaje môžu byť využité jedine prevádzkovateľom internetového obchodu www.multicarteam.sk a to len pre účely štatistického spracovania a priamej komunikácie so zákazníkom.Zákazník suhlasí so spracovaním osobných údajov. 

 

 

9.1. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „XY (napr. Môj profil)“.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 • a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,
 • b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 • c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
 • d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
 • e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • b) účel spracúvania osobných údajov,
 • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:
  • i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
  • ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä
  • i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
  • ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
  • iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
  • iv) formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
  • v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

 • a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.